ek mali yükümlülük İthalat Rejimi Kararı kapsamına alındı.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5052) ile değişiklik ile İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve "ek mali yükümlülük" İthalat Rejimi Kararı kapsamına alındı.


MADDE 2- (1) Bu Karar; ithalata ilişkin genel yetkiyi, ithalatın esaslarını, ithalat işlemlerini yürütme koşullarını, ithal eşyaya uygulanacak gümrük vergisi, ek mali yükümlülük ile eş etkili vergi ve mali yükleri, ithalatta takip edilecek madde politikalarını ve ithalatla ilgili izinleri kapsar.

Kararın geçici maddesinin 1 nci fıkrasına göre 01.01.2022 tarihi itibariyle gümrük vergisi yükselen eşya için 01.01.2022 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın 28.2.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde 2021 yılı vergi oranları uygulanabilecek.

İthalat işlemlerine ilişkin mevzuatta yer alan toplu konut fonu ve ilave toplu konut fonuna yapılan atıflar, ek mali yükümlülüğe yapılmış sayılacak.

Kararın geçici 2 nci maddesinde değişikliğe gidildi. Buna göre;

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında 1/1/2017-31/12/2020 tarihleri arasında Avrupa Birliği'ne yapılmış olan ihracatta, telafi edici verginin bulunması halinde bu verginin hesaplanmasında, anılan dönemde bu verginin hiç ödenmemiş veya ‘İthalatta Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranları ile Ek Mali Yükümlülükler kapsamında, ‘ithal ülke ve eşyasına İthalat Rejimi Kapsamında uygulanan ithalat vergisi oranı ile Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesinde uygulanan en düşük gümrük vergisi oranı karşılaştırılır ve daha düşük olan vergi oranı tatbik edilir’ ifadesi çerçevesinde ödenmiş olması kaydıyla bu ifade hükümlerinin uygulanacağı belirtildi. Buna Ek olarak söz konusu geçici 2 nci madde kapsamında Gümrük mevzuatının ilgili hükümleri saklı tutulmaya devam edilecek.