KAYDA ALINMAK SURETIYLE ILERIYE YÖNELIK OLARAK GÖZETIM

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2022/1) Bu Tebliğ, EK 1’de gümrük tarife pozisyonu (GTP) veya gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) belirtilen eşyanın ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.